wifi模块

$299.00

SKU: wifi 分类:

描述

精准控制

机器能够连接任意WIFI
对机器运行状态进行监控,机器运行数据实时上传

有关产品的详细说明,请单击此链接 wifi模块